Skargi i wnioski


Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku (Dz.U.2012 roku,poz.524) w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Właściwym w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Pabianicach jest Prezes Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Skargi i wnioski można składać:

- na piśmie, a także w formie ustnej osobiście w Biurze Obsługi Interesanta;

- za pośrednictwem poczty na adres:

                       Sąd Rejonowy w Pabianicach

                       Oddział Administracyjny

                       ul. Partyzancka 105/127

                       95-200 Pabianice

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: boi@pabianice.sr.gov.pl   lub  administracja@pabianice.sr.gov.pl

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie. 

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Min. Spraw. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski