System dozoru elektronicznego

Co to jest system dozoru elektronicznego?

 

 System dozoru elektronicznego (s.d.e.) jest jednym z systemów wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej.

 Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w s.d.e. następuje na mocy zezwolenia sądu penitencjarnego i dotyczyć może kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku. Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. może być udzielone również skazanemu, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 7 ustawy o s.d.e.). Kara zastępcza pozbawienia wolności orzekana jest w zamian za nieuiszczoną grzywnę lub niewykonaną karę ograniczenia wolności.

 W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w s.d.e. skazany ma obowiązek pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień sędziemu penitencjarnemu i kuratorowi sądowemu dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?


 Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary w s.d.e, jeżeli:

  •  kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego nie przekracza 1 roku,
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących,
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz
  • jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym,
  • udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego, umożliwiające funkcjonowanie s.d.e., a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez właściwy podmiot (art. 6 ust. 1 ustawy o s.d.e.)

Orzekanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. należy do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa (art. 38 ustawy o s.d.e.).  Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.

 

Dokumenty, jakie należy złożyć do Sądu Okręgowego:

 

  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie wniosku powinno wykazać, że w stosunku do skazanego istnieją podstawy do ubiegania się o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. (wniosek w imieniu osoby skazanej może złożyć również profesjonalny pełnomocnik skazanego).
  •  udzieloną na piśmie zgodę osoby lub osób pełnoletnich, wspólnie z nim zamieszkujących (art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o s.d.e.).

 
 

Akty prawne, regulujące kwestie systemu dozoru elektronicznego:

 

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego z dnia 20 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 919)
  •  Kodeks karny wykonawczy: Rozdział VIIa „System dozoru elektronicznego” Dz.U. 1997 Nr 90, poz. 557
  •  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 813)

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolnościw systemie dozoru elektronicznego 

Oświadczenie
Pouczenie 


Rejestr zmian dla: System dozoru elektronicznego