Wzory pism, Broszury, Poradniki

          Broszury informacyjno-edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości

(publikacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Obywatel w postępowaniu cywilnym (1,18 MB)

Obywatel w postępowaniu karnym (1,37 MB)

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym (1,13 MB)

 

       Poradniki dla stron w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Broszury informacyjne i poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonaną ustawą z dnia 10 maja 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 654), wprowadzającą nowe regulacje w zakresie stosowania nr PESEL, NIP, KRS i postępowania egzekucyjnego.

 

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego (617 KB)

Poradnik dla powoda (584 KB)

Poradnik dla pozwanego  (522 KB)Wzory pism  i formularze:    

Podanie o adres pokrzywdzonego 

Podanie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności 

Podanie o rozłożenie płatności na raty

Podanie o uchylenie zabezpieczenia majątkowego

Podanie o umorzenie należności sądowych

Podanie o wydanie zaświadczenia

Podanie o zamianę kary grzywny na prace społecznie użyteczne

Podanie o zatarcie skazania

Wniosek o wydanie dokumentów z akt sprawy

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy

Wniosek o zgodę na fotokopie z akt sprawy 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości - formularze

Rejestr zmian dla: Wzory pism, Broszury, Poradniki